Aukční podmínky

na webu Dobrovolné dražby - portál dražeb

Všeobecné obchodní podmínky účasti na elektronické aukci v aukčním systému provozovaném na adrese dobrovolnedrazby.cz, platné 17.5.2023

 

 

I. Úvodní ustanovení

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují pravidla užívání internetového portálu dobrovolnedrazby.cz jeho návštěvníky a uživateli, a zároveň podmínky účasti jednotlivých účastníků elektronických aukcí uskutečňovaných prostřednictvím portálu dobrovolnedrazby.cz. Svojí registrací na aukčním portále dobrovolnedrazby.cz poskytuje zájemce svůj souhlas s následujícím zněním Všeobecných obchodních podmínek, které se stávají nedílnou součástí smlouvy o účasti v elektronické aukci, uzavírané mezi poskytovatelem aukce a zájemcem postupem dle článku IX. Odst.1 těchto Všeobecných obchodních podmínek. Zájemce stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

 

 

Identifikační údaje poskytovatele aukce:

Emet gama s.r.o.

sídlem 28. října 770/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO 07590954

společnost je zapsána u Krajského soudu v Ostravě, pod sp. zn. C 76391

email: info@dobrovolnedrazby.cz

(dále též jen jako: „poskytovatel)

 

 

 

 

 

II. Definice základních pojmů

 

Definice základních pojmů se nachází v samostatném dokumentu na portále dobrovolnedrazby.cz, v patičce tohoto portálu.

 

 

III. Způsob a provedení aukce

 

 

Způsob provedení aukce je dán použitou softwarovou aplikací aukce. Na elektronickou aukci se nevztahují ustanovení právních úprav upravujících veřejné dražby dle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Aukce probíhá formou anglické aukce. U anglické aukce se postupuje od předem stanovené vyvolávací ceny směrem nahoru prostřednictvím jednotlivých příhozů. Vítězem aukce se stane ten účastník aukce, který nabídne nejvyšší cenu.

 

 

IV. Aukční systém

 

 

Poskytovatel je společnost provozující internetový aukční systém, který umožňuje vyhlašovateli zpeněžit předmět aukce, stanovit podmínky zpeněžení a převodu vlastnických či užívacích práv k předmětu aukce a účastníkovi aukce – kupujícímu nabízený předmět aukce poptat a v případě vítězství v aukci jej získat.

 

 

Poskytovatel jako provozovatel aukčního systému zajišťuje jeho správu, údržbu a podporuje nabídku předmětu aukce prostřednictvím marketingu a zasílání obchodních sdělení s tím, že je oprávněn k těmto účelům publikovat aukce vyhlašovatelů veřejnosti, včetně fotografií a popisu nabízeného předmětu aukce na základě vyhlašovatelem uděleného souhlasu k takovému způsobu jejich užití.

 

 

Poskytovatel nenabízí v elektronických aukcích vlastní předměty aukce a neúčastní se jakýmkoliv způsobem uzavírání kupních smluv, smluv o postoupení nebo cesí mezi vyhlašovatelem a účastníkem aukce, pokud není v aukční síni uvedeno jinak.

 

Technické nároky na softwarovou aplikaci jsou následující:

 

Počítač účastníka aukce musí být připojen k internetu linkou minimálně 256kbit/s, optimálně 1Mbit/s a více a nesmí docházet k výpadkům tohoto internetového připojení na straně účastníka. Pro bezproblémovou účast v aukci je nutné nainstalovat a použít některý z podporovaných webových prohlížečů v aktuální verzi: Firefox, Safari, Chrome, Internet Explorer a musí být povolen JavaScript v těchto prohlížečích.

 

 

V. Práva a povinnosti mezi vyhlašovatelem a poskytovatelem

 

 

Vyhlašovatel na základě smlouvy uzavřené s poskytovatelem pověřuje poskytovatele k tomu, aby pro vyhlašovatele vyvíjel činnost směřující ke zpeněžení movité či nemovité věci formou elektronické aukce.

 

 

VI. Aukční síň

 

 

V aukční síni poskytovatel oznamuje a zveřejňuje informace, které jsou závazné pro konání a účast v elektronické aukci.

Tyto údaje jsou zejména:

 

 

 1. Označení vyhlašovatele a poskytovatele.
 2. Forma a typ aukce.
 3. Datum a čas zahájení a ukončení aukce.
 4. Označení a popis předmětu aukce.
 5. Vyvolávací cenu a stanovený minimální a maximální příhoz, který může účastník aukce učinit.
 6. Požaduje-li poskytovatel složení aukční jistoty, je definována v aukční síni lhůta a způsob pro její složení, číslo účtu, kde má být aukční jistota složena, výši aukční jistoty a způsob a lhůtu jejího vrácení.
 7. Jsou-li požadovány splnění další požadavky pro účast v aukci (jako např. ověření totožnosti, čestné prohlášení apod.).
 8. Datum, čas a místo konání prohlídky předmětu aukce, a organizační opatření k zabezpečení prohlídky.
 9. Lhůtu pro úhradu ceny dosažené v elektronické aukci, pokud ji neupravuje přímo smlouva mezi vítězem a vyhlašovatelem aukce.
 10. Lhůta pro uzavření smlouvy, liší-li se proti obchodním podmínkám.
 11. Další podmínky pro aukci, přičemž v případě rozporu mezi podmínkami v aukční síni a obchodními podmínkami mají přednost podmínky uvedené v aukční síni.
 12. Případné upozornění, že údaje o předmětu aukce v aukční síni nebo jejich část, zejména pak o popisu stavu předmětu aukce a o právech a závazcích na předmětu aukce váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací, případně že vyhlašovatel zaručuje vlastnosti předmětu aukce nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném informacemi v aukční síni.

 

 

VII. Vyloučení odpovědnosti poskytovatele

 

Poskytovatel neručí za pravdivost a úplnost informací poskytnutých vyhlašovatelem poskytovateli pro účely aukce. Odpovědnost poskytovatele je vyloučena v případě překážky, jež nastane nezávisle na vůli poskytovatele a brání mu ve splnění jeho povinnosti, za předpokladu, že poskytovatel nemohl tuto překážku odvrátit nebo předvídat. V případě takovéto překážky poskytovatel oznámí vyhlašovateli povahu překážky, která mu brání v plnění povinnosti a důsledky, případně návrh řešení. Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení smluvní povinnosti, pokud k takovému porušení došlo v důsledku porušení smluvní povinnosti vyhlašovatele.

 

 

VIII. Aukční jistota

 

Poskytovatel je oprávněn po účastníkovi aukce žádat složení aukční jistoty, v takovém případě se může účastník aukce účastnit aukce až poté, co uhradí aukční jistotu, za podmínek uvedených v tomto článku. Aukční jistota však nemusí být požadována.

 

Není-li v aukční kartě stanoveno jinak, platí následující ustanovení:

 1. Účastníkovi aukce, který je řádně registrován do aukčního systému a požádal prostřednictvím aukčního systému o účast v konkrétní aukci, je zasláno na emailovou adresu uvedenou zájemcem o účast v aukci při registraci do aukčního systému číslo účtu a jedinečný variabilní a specifický symbol, na který je možno aukční jistotu složit. Výše aukční jistoty je-li požadována, je vždy uvedena v aukční síni. V případě, že bude aukční jistota složena jinou osobou než účastníkem aukce, považuje se takto složená aukční jistota za jistotu složenou účastníkem aukce a účastník aukce odpovídá za případné škody tím vzniklé. Poskytovatel si může vyžádat souhlas majitele účtu s použitím peněžních prostředků na úhradu aukční jistoty.

 

 1. Účastník aukce je povinen složit aukční jistotu nejpozději do data a hodiny uvedeného v aukční síni. Aukční jistota je považována za složenou jejím připsáním na účet nebo složením částky v hotovosti k rukám poskytovatele. Při požadavku na platbu aukční jistoty v jiné měně než Kč může z důvodu hospodárnosti poskytovatel umožnit složení aukční jistoty i na jiný účet než je uveden v aukční kartě, a to na náklady účastníka aukce.

 

 1. Složení aukční jistoty automaticky zakládá právo účastníka aukce na účast v příslušné aukci a povinnost poskytovatele účastníkovi aukce tuto účast umožnit schválením přihlášky do aukce, pouze za podmínek, uvedených v tomto odstavci. Účast na aukci nemusí být schválena poskytovatelem pouze v případě, že do zahájení aukce účastník nedoloží ověření totožnosti, je-li toto ověření požadováno.

 

 1. Umožněním účasti (schválením přihlášky k aukci) se rozumí umožnění účastníkovi aukce činit příhozy. O schválení je účastník aukce vyrozuměn na emailovou adresu, uvedenou účastníkem aukce při registraci do aukčního systému.

 

 

 1. Účastníkům, kteří se nestanou vítězi aukce, bude aukční jistota vrácena do 10 pracovních dnů ode dne skončení aukce na účet, ze kterého byla aukční jistota poslána, v případě platby v hotovosti na účet, který účastník uvedl při registraci do aukčního systému, a není-li uveden, tak poštovní poukázkou na náklady účastníka. Při zahraniční platbě, popř. při platbě na účet v jiné měně nese náklady spojené s převodem účastník aukce a souhlasí, že tyto náklady budou započítány proti vracené aukční jistotě.

 

 

IX. Podmínky účasti v elektronické aukci

 

Aukce se může zúčastnit fyzická nebo právnická osoba, která je svéprávná v plném rozsahu, která je registrována v aukčním systému, která souhlasila s těmito obchodními podmínkami, která se přihlásila do konkrétní aukce, která tímto úkonem uzavřela s poskytovatelem Smlouvu o účasti v elektronické aukci a která splnila veškeré podmínky pro účast v aukci dané obchodními podmínkami a požadavky uvedenými v aukční síni. Součástí smlouvy o účasti v elektronické aukci jsou tyto obchodní podmínky, jakož i podmínky uvedené v aukční síni, příslušející ke konkrétní aukci. Zájemce uzavírá s poskytovatelem smlouvu o účasti v elektronické aukci tímto postupem:

 

1. Není-li v aukční kartě uvedeno, že poskytovatel vyžaduje ověření totožnosti:

 

Po přihlášení do systému poskytovatele na dobrovolnedrazby.cz pod svým uživatelským jménem a heslem a po kliknutí na konkrétní aukci klikne na pole "Přihlásit se do aukce", čímž učiní poskytovateli návrh na uzavření smlouvy o účasti v elektronické aukci. Po splnění tohoto postupu se zobrazí pod aukční kartou oznámení "Vaše přihláška do aukce byla přijata" a zároveň toto oznámení bude odesláno zájemci do emailové schránky na emailovou adresu, kterou zájemce uvedl při registraci, společně s variabilním a specifickým symbolem, pod kterým je nutno složit aukční jistotu (pokud je požadována) Smlouva o účasti v elektronické aukci je uzavřena okamžikem, kdy se zájemci objeví pod aukční kartou oznámení "Vaše přihlášení do aukce bylo schváleno" nebo okamžikem, kdy přijde zájemci toto oznámení do jeho emailové schránky, podle toho, která z těchto skutečností nastane dřív.

 

2. Je-li v aukční kartě uvedeno, že poskytovatel vyžaduje ověření totožnosti:

 

Po přihlášení do systému poskytovatele na dobrovolnedrazby.cz pod svým uživatelským jménem a heslem a po kliknutí na konkrétní aukci klikne na pole "Přihlásit se do aukce"", čímž učiní poskytovateli návrh na uzavření smlouvy o účasti v elektronické aukci. Po splnění tohoto postupu se zobrazí pod aukční kartou oznámení "Vaše přihláška do aukce byla přijata " a zároveň toto oznámení bude odesláno zájemci do emailové schránky na emailovou adresu, kterou zájemce uvedl při registraci, společně s variabilním a specifickým symbolem, pod kterým je nutno složit aukční jistotu (pokud je požadována) a společně se vzorem čestného prohlášení, které účastník aukce podepíše úředně ověřeným podpisem a doručí poskytovateli na adresu uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek . Po doručení tohoto prohlášení zašle poskytovatel zájemci o účast v aukci do emailové schránky oznámení o provedení ověření totožnosti. Úředně ověřený podpis může být nahrazen tak, že zájemce o aukci podepsané prohlášení naskenuje do jediného souboru ve formátu PDF, k tomuto souboru připojí zaručený elektronický podpis a odešle emailem na adresu info@dobrovolnedrazby.cz. Smlouva o účasti v elektronické aukci je uzavřena okamžikem, kdy se účastníkovi objeví v aukční síni oznámení "Vaše přihláška do aukce byla schválena" nebo okamžikem, kdy přijde zájemci toto oznámení do jeho emailové schránky, podle toho, která z těchto skutečností nastane dřív.

 

 

Nezávisle na tom, zda poskytovatel požaduje ověření totožnosti platí, že je-li účastníkem aukce manžel a budou-li na nabytí předmětu aukce použity prostředky SJM, účastník aukce prohlašuje uzavřením Smlouvy o účasti v elektronické aukci, že druhý manžel souhlasí s účastní v aukci a k podpisu kupní smlouvy tento souhlas doloží, popř. kupní smlouvu podepíší oba manželé. Nepředloží-li účastník aukce souhlas nebo nepodepíší-li kupní smlouvu oba manželé, je účastník aukce povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši aukční jistoty.

 

Účastník aukce je povinen při registraci uvést správně a pravdivě požadované identifikační údaje, zejména jméno příjmení, trvalé bydliště a datum narození, popř. název právnické osoby,. sídlo, IČ, DIČ, jméno a příjmení a datum narození osoby oprávněné jednat a podepisovat za právnickou osobu a kontaktní údaje.

 

Účastník aukce prohlašuje, že je srozuměn s tím, že veškeré úkony v elektronické aukci smí činit pouze osoba oprávněná jednat a podepisovat za právnickou osobu . Účastník aukce nese odpovědnost za škodu vzniklou uvedením nepravdivých identifikačních údajů. Účastník aukce je povinen ihned oznámit poskytovateli aukce případnou změnu identifikačních údajů nejpozději však při přihlášení do konkrétní aukce.

 

Účastník aukce bere registrací do systému na vědomí, že je povinen sdělit pravdivě své identifikační údaje a podrobit se identifikaci a případné kontrole ze strany poskytovatele v souladu s ust. § 8 a § 9 zákona č. 253/2008 Sb., zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Účastník aukce je povinen na vyzvání poskytovatele neprodleně doložit pravdivost identifikačních údajů a je povinen akceptovat verifikaci pravosti listin, jejich obsah, pravost úředního ověření a pravdivost shora uvedených prohlášení poskytovatelem aukce.

 

 

Je-li účastník aukce registrován poskytovatelem aukce, zašle účastníkovi aukce poskytovatel jméno a heslo doporučeným dopisem do vlastních rukou nebo předá osobně. Účastník aukce se zavazuje ihned při prvním přihlášení heslo přidělené poskytovatelem změnit.

 

Účastník aukce souhlasí, aby se poskytovatel seznámil s osobními údaji účastníka aukce, a aby tyto údaje vedl v rozsahu nutném pro účely aukce a v nutném rozsahu postoupil uvedené údaje vyhlašovateli; účastník aukce souhlasí s tím, aby poskytovatel osobní údaje účastníka aukce vedl ve svém archivu po dobu stanovenou právními předpisy pro archivaci; to platí i o osobních údajích vybraného účastníka aukce, popřípadě dalšího účastníka aukce, s nímž bude uzavřena smlouva na prodej předmětu aukce o jejich archivaci vyhlašovatelem.

 

 

Účastník aukce je povinen zabezpečit přístupové údaje, zejména pak jméno a heslo před přístupem třetích osob a nese odpovědnost za případné zneužití, zejména se nemůže dovolávat toho, že se aukce nezúčastnil, ledaže oznámí do okamžiku zahájení aukce, že má důvodné pochybnosti o tom, že k jeho jménu a heslu získala přístup třetí osoba

 

Účastník aukce se zavazuje k následujícímu nakládání s důvěrnými informacemi:

 

 

 1. Důvěrné informace zahrnují:
 1. informace, data a údaje týkající se vyhlašovatele, poskytovatele a předmětu aukce, které byly účastníkovi aukce zpřístupněny v souvislosti s elektronickou aukcí, a to ať v přenosné či nepřenosné podobě, zachycené písemně či na jakémkoliv nosiči dat (včetně magnetické či digitální podoby) či sdělené ústně nebo v jakékoli jiné formě (ať označené jako důvěrné nebo bez tohoto označení);
 2. veškeré informace, dokumenty a záznamy obsahující informace o vyhlašovateli nebo předmětu aukce, které budou předávány elektronicky nebo v písemné podobě nebo které se budou nacházet v informační místnosti dostupné dle specifikace v aukční síni;
 3. rozbory, studie a jiné údaje vyhotovené účastníkem aukce nebo osobami, kterým účastník aukce informace o vyhlašovateli nebo předmětu aukce poskytl, obsahující či jinak vyjadřující informace, jež jsou popsány v předchozích dvou odstavcích nebo byly vytvořeny na jejich základě;

 

 1. Důvěrné informace nezahrnují informace, které:

 

 1. v okamžiku jejich poskytnutí byly veřejně známé, nebo které se, aniž by došlo k porušení právních povinností, staly veřejně známými poté, co byly účastníkovi aukce nebo osobám jím zmocněným poskytnuty;
 1. byly nezávisle na vyhlašovateli a poskytovateli získány účastníkem aukce, jeho poradci či společníky, a to jinak než porušením právních povinností;
 2. byl účastník aukce povinen poskytnout třetím osobám na základě zákonem uložené povinnosti, za předpokladu, že účastník aukce bude neprodleně informovat poskytovatele, že se na něho taková zákonem uložená povinnost vztahuje;

 

 1. nebo poskytl účastník aukce třetím osobám s předchozím písemným souhlasem poskytovatele.
 1. Účastník aukce se zavazuje, že bude využívat důvěrné informace pouze způsobem stanoveným v těchto obchodních podmínkách nebo způsobem, který bude následně mezi poskytovatelem a účastníkem aukce dohodnut.
 2. Účastník aukce se zavazuje uchovávat poskytnuté důvěrné informace v tajnosti a nezpřístupnit je s dále uvedenými výjimkami třetím osobám, a to po celou dobu, co bude mít důvěrné informace k dispozici.
 3. Účastník aukce se zavazuje, že zajistí řádné a bezpečné uložení veškerých důvěrných informací.
 4. Účastník aukce bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele důvěrné informace nesdělí ani je jinak nezpřístupní jakýmkoliv jiným osobám než svým zaměstnancům, poradcům, společníkům nebo zástupcům účastníka aukce, kteří je nezbytně nutně potřebují znát pro účely aukce. Účastník aukce je povinen zavázat osoby, jimž důvěrné informace poskytne, povinností chránit důvěrné informace alespoň ve stejném rozsahu, v jakém je tato povinnost stanovena pro účastníka aukce těmito obchodními podmínkami. Účastník aukce odpovídá za porušení této povinnosti třetí osobou.

 

 1. Účastník aukce bere na vědomí, že informace o vyhlašovateli, poskytovateli či další údaje, které mu budou v průběhu aukce poskytnuty, mohou obsahovat osobní údaje. Účastník aukce se zavazuje zachovávat ohledně takových osobních údajů mlčenlivost a nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 , o ochraně osobních údajů, v platném znění a rovněž jako s důvěrnými informacemi podle těchto obchodních podmínek.

 

 

X. Odměny, poplatky a pokuty

 

Odměny a pokuty hrazené účastníkem aukce:

 1. není-li v aukční kartě uvedeno jinak, zavazuje se účastník aukce, pokud se stane vítězem aukce, uhradit poskytovateli aukce odměnu – aukční přirážku ve výši, která je rovna výši aukční jistiny vč. DPH.

 

 1. účastník aukce souhlasí s tím, že aukční jistota bude přednostně použita poskytovatelem na úhradu odměny. Poskytovatel do 10 dnů ode dne, kdy bude zaplacena dosažená cena v plné výši nebo v případě nemovité věci, kdy se od vyhlašovatele dozví, že došlo ke vkladu vlastnického práva na vítěze aukce, vystaví vítězi aukce daňový doklad – fakturu o zaplacení.
 2. účastník aukce složením aukční jistoty souhlasí, že stanovená odměna poskytovatele je spravedlivou odměnou za organizaci aukce, a že plně akceptuje jak její výši, tak způsob její úhrady,
 3. v případě, že účastník aukce, který se stane vítězem, poruší své povinnosti, které vyplývají ze Smlouvy o účasti v elektronické aukci, tedy povinnosti plynoucí z aukční karty nebo z těchto obchodních podmínek, a to zejména následujícími způsoby:
 • neučiní-li neodvolatelný návrh na uzavření smlouvy ve lhůtě, stanovené obchodními podmínkami a způsobem v obchodních podmínkách, stanoveným, a to ani v dodatečné lhůtě, byla-li dodatečná lhůta stanovena, nebo

 

 • odvolá-li svůj návrh na uzavření smlouvy před uplynutím lhůty pro přijetí návrhu vyhlašovatelem, nebo
 • bude požadovat změny smlouvy v rozporu se svými závazky nebo
 • učiní neodvolatelný návrh smlouvy v pozměněném znění nebo neuhradí kupní cenu či ji neuhradí úplně či včas nebo

 

 • neuhradí odměnu poskytovatele – aukční přirážku, pokud je požadována a uvedena v aukční síni nebo je osobou, která je na základě ustanovení v aukční síni z aukce vyloučena

 

ruší se jeho vítězství v elektronické aukci s tím, že je povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši aukční jistoty a poskytovatel je oprávněn si tuto aukční jistotu započíst oproti svému nároku na zaplacení smluvní pokuty. Není-li však aukční jistota požadována, je vítěz aukce povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5% z dosažené ceny.

 

V případě, že vyhlašovatel aukce neuzavře smlouvu s vítězem aukce, nárok poskytovatele na odměnu dle tohoto článku nevzniká.

 

XI. Průběh aukce

 

Do elektronické aukční síně může vstoupit pouze dříve registrovaný účastník. Do aukční síně vstupuje zadáním e-mailu a hesla z webové adresy dobrovolnedrazby.cz. Na této adrese je dispozici seznam veřejně dostupných aukcí, z něhož lze vybrat a zobrazit stránku s podrobnostmi o konkrétní aukci.

 

Není-li v aukční síni uvedeno jinak, aukce bude zahájena dle data, hodiny a minut stanovených v aukční síni v reálném čase elektronického aukčního systému. Od tohoto okamžiku je umožněno účastníkům aukce činit příhozy na stránce s podrobnostmi o konkrétní aukci. Aukce probíhá tak, že se od vyvolávací ceny postupuje směrem nahoru prostřednictvím jednotlivých příhozů. Vyvolávací cena pro elektronickou aukci je stanovena příslušnou aukční síní. Minimální příhoz pro elektronickou aukci je stanoven příslušnou aukční síní. Maximální příhoz pro elektronickou aukci je stanoven příslušnou aukční síní nebo není stanoven vůbec. Začátek aukce je stanoven příslušnou aukční síní. Konec aukce je stanoven příslušnou aukční síní. Aukce trvá po dobu stanovenou v aukční síni. Učiní-li však kterýkoliv účastník aukce příhoz 5 a méně minut před skončením aukce, prodlužuje se aukce o 5 minut, počítáno od posledního příhozu, a to i opakovaně. O čase zbývajícím do konce aukce jsou účastníci aukce informováni na stránce aukční síně. Minimální výše prvního příhozu účastníka je 0,- Kč.

 

Vítězem se stane ten účastník aukce, jehož nabídka bude v okamžiku ukončení aukce nejvyšší. U některých typů aukce v případě že není-li v aukci dosažena limitní cena, má vyhlašovatel právo neuzavřít smlouvu s vítězem aukce. O požadavku limitní ceny je každý účastník informován v aukční síni.  O tom, že nebylo dosaženo limitní ceny, je vítěz aukce informován e-mailem po vyhodnocení výsledků aukce poskytovatelem.

 

 

Evidence účastníků

 

Součástí systému je evidence jednotlivých účastníků aukce, veškeré vstupy včetně chybových jsou logovány v aukčním logu. Je kontrolován časový průběh aukce.

 

Poskytovatel aukčního systému

 

zajišťuje kompletní provoz aukčního systému. Provádí veškerá nastavení, eviduje a registruje účastníky, provádí zadávání

 1. editaci aukcí, dohlíží nad průběhem aukcí, prezentuje výsledky aukcí. Poskytovatel nemůže být sám vyhlašovatelem aukcí.

 

Přístup k aukcím

 

Vstup do systému je zabezpečen šifrováním pomocí SSL.

 

 

XII. Uzavření smlouvy s vítězem

 

 

Není-li v aukční kartě uvedeno jinak, je vítěz aukce povinen ve lhůtě a způsobem uvedeným v aukční kartě podepsat smlouvu a učinit vyhlašovateli neodvolatelný návrh na uzavření smlouvy tak, že předá poskytovateli podepsanou smlouvu do 5 dnů po skončení aukce. Vítěz bere na vědomí a souhlasí s tím, že je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu, kterou má vyhlašovatel na přijetí návrhu, přičemž lhůta pro podepsání smlouvy vyhlašovatelem (prodávajícím), neboli přijetí návrhu vyhlašovatelem, je 10 pracovních dnů po předání smlouvy, podepsané účastníkem aukce, poskytovateli.

 

 

Je-li v aukční síni zveřejněn vzor kupní smlouvy, je vítěz aukce povinen uzavřít kupní smlouvu postupem uvedeným výše pouze ve znění tohoto vzoru kupní smlouvy.

 

Odchylky od způsobu uzavření smluv jsou možné jen na základě výslovného ujednání smluvních stran.

 

 

XIII. Povinnosti poskytovatele

 

 

Poskytovatel se zavazuje provést elektronickou aukci zodpovědně, poctivě a s vynaložením svých odborných znalostí a technického vybavení.

 

 

Technické vybavení poskytovatele umožňuje vytvoření elektronické aukční síně poskytovatelem a uživatelské zpřístupnění aukce, a to v souladu se zadáním a podklady předanými vyhlašovatelem všem přihlášeným účastníkům aukce.

Poskytovatel se zavazuje zajistit přípravu aplikace aukce tak, aby byl její průběh řádný a aby se v elektronické aukci dosáhlo pokud možno nejvyšší nabídky.

 

V případě, že se zájemce stane vítězem a ve výše uvedené lhůtě učiní vyhlašovateli neodvolatelný návrh na uzavření smlouvy dle ustanovení těchto obchodních podmínek a následně nebude smlouva uzavřena z důvodu na straně vyhlašovatele, bude složená Jistota zájemci vrácena do 5 -ti pracovních dnů po marném uplynutí lhůty pro přijetí návrhu smlouvy vyhlašovatelem na účet účastníka aukce uvedený v záhlaví této smlouvy.

 

Poskytovatel negarantuje rychlost připojení jednotlivých uživatelů a rovněž rychlost reakce kliku zobrazeného na počítači uživatele a jeho promítnutí do aukčního systému a konkrétní aukce, jíž se účastník aukce účastní.

 

Poskytovatel neodpovídá uživatelům za škodu, která vznikne v souvislosti s provozem portálu dobrovolnedrazby.cz.  Poskytovatel zejména neodpovídá za výpadky či omezení dostupnosti telekomunikační sítě, jakož i sítě elektronických komunikací (internet), jejichž prostřednictvím se uskutečňuje přenos dat, a to jak na straně uživatele, tak na straně poskytovatele, popř. na straně dalších zúčastněných osob. Poskytovatel rovněž neodpovídá za rychlost přenosu dat a též její případné snížení. Poskytovatel nenese odpovědnost za spolehlivost a funkčnost sítě elektronických komunikací a za chyby vzniklé v důsledku poruch či ztrát při přenosu dat. Účastníci aukce nejsou oprávněni při účasti na aukcích používat jakékoli prostředky (HW či SW), které by mohly mít za následek jejich neoprávněné zvýhodnění oproti jiným účastníkům aukce, popřípadě by mohly ovlivnit průběh aukce, či samotný chod portálu dobrovolnedrazby.cz.

 

V případě nedostupnosti nebo omezené dostupnosti portálu dobrovolnedrazby.cz je poskytovatel oprávněn aukci prodloužit nebo opakovat.

 

V případě nevymahatelnosti nebo neúčinnosti jakéhokoli ujednání obchodních podmínek bude takové ustanovení neúčinné jen v rozsahu jeho nevymahatelnosti nebo neplatnosti, zbývající ustanovení zůstávají závazná a plně platná a účinná. Poskytovatel a účastník aukce souhlasí s tím, že budou v dobré víře jednat, aby se shodli na změnách nebo doplňcích ve smlouvách a těchto obchodních podmínkách, které jsou nezbytné pro uskutečnění záměru k provedení aukce ve světle takové nevymahatelnosti nebo neplatnosti.

 

Poskytovatel a účastník aukce souhlasí, že na adresu jím uvedenou mu lze doručovat písemnosti. Písemnosti jim určené zasílané doporučeně na uvedenou adresu budou považovány za doručené uplynutím 10 pracovních dnů od jejich odeslání na uvedenou adresu, i když se o obsahu písemností, popřípadě o jejich uložení nedozvěděl; za případné pochybení pošty poskytovatel nenese odpovědnost. Z toho důvodu vyhlašovatel i účastník aukce sdělí poskytovateli svou emailovou adresu a ve vlastním zájmu obdržení emailů jim zaslaných poskytovatelem potvrdí a současně zajistí, aby k emailovým zprávám poskytovatelem zasílaných, neměla přístup třetí osoba.

 

Vyhlašovatel ani poskytovatel nehradí v žádném případě jakékoli náklady, které měl účastník aukce s případnou účastí v elektronické aukci.

 

Každý uživatel může mít zřízen pouze jeden účet. Zjistí-li poskytovatel, že uživatel má zřízeno více účtů, je oprávněn bez náhrady tyto účty uživateli zrušit.

 

Účastníci aukce berou na vědomí, že vyhlašovatel má právo odmítnout všechny nabídky včetně vítězné, a to nejpozději do podpisu smlouvy.

 

XIV. Změny Všeobecných obchodních podmínek

Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv změnit formou oznámení na internetovém portálu dobrovolnedrazby.cz. Účinnosti nabývají nové Všeobecné obchodní podmínky dnem jejich zveřejnění na portálu dobrovolnedrazby.cz, nestanoví-li poskytovatel termín pozdější. Na již probíhající aukce bude použito dosavadní znění obchodních podmínek.

 

 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré spory vzniklé z těchto obchodních podmínek účasti na elektronické aukci v aukčním systému obchodní firmy doplnit, provozovaném na adrese dobrovolnedrazby.cz a v souvislosti s nimi budou projednávány v pravomoci místně příslušného Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, dle právního řádu České republiky.

 

 

Dojde-li mezi stranami této smlouvy ke sporu a je-li účastníkem aukce spotřebitel, má zájemce právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá na Českou obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

 

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 17.5.2023 a nahrazují předchozí Všeobecné obchodní podmínky

 

 

V Ostravě, dne 17.5.2023

 

Za Emet gama s.r.o.

Michal Poloha, jednatel