Ochrana osobních údajů

na webu Dobrovolné dražby - portál dražeb

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ/ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení klienti,

 

jménem společnosti Emet gama s.r.o., se sídlem 28. října 770/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 07590954, společnost je zapsána u Krajského soudu v Ostravě, pod sp. zn. C 76391, (dále též „Emet gama s.r.o.“) si Vás dovolujeme touto cestou informovat, že Emet gama s.r.o. v souvislosti s výkonem své podnikatelské činnosti v České republice shromažďuje, zpracovává a uchovává některé údaje vztahující se k Vaší osobě.  

 

V souladu s nařízením EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále též „GDPR“) si Vás dovolujeme tímto podrobněji informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou Vaše osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude Vaše osobní údaje zpracovávat a komu mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny, jakož i o právu přístupu k Vašim osobním údajům, právu na opravu Vašich osobních údajů, jakož i o právu na výmaz či omezení zpracování a dalších právech podle GDPR.

 

Zabezpečení ochrany osobních údajů

Dovolujeme si Vás informovat, že společnost Emet gama s.r.o. přijala taková organizační a technická opatření, aby Vaše osobní údaje byly zpracovány bezpečnou formou, korektně, zákonným a transparentním způsobem, tak, aby zpracování bylo přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

 

Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.           

 

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je:
Emet gama s.r.o.

sídlem 28. října 770/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO 07590954

společnost je zapsána u Krajského soudu v Ostravě, pod sp. zn. C 76391

 

 

Zpracování osobních údajů

Emet gama s.r.o. zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:

 • agenda související se správou a chodem Portálu,
 • agenda související s registrací a účasti na elektronické dražbě/aukci,
 • agenda související s plněním smlouvy o dražbě/aukci, nebo jednání o uzavření této smlouvy – poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • agenda související s přijímáním dražebních jistot,
 • správa majetku a souvisejících smluvních vztahů,
 • agenda související s vedením účetnictví a daňovým přiznáním,

 

 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány zejména za účelem správy a provozu systému elektronických dražeb na Portále www.dobrovolnedrazby.cz , umožnění účasti v dražbách realizovaných prostřednictvím systému elektronických dražeb na Portále a úkonům s tím souvisejícím a za účelem šíření obchodních sdělení a nabídek služeb.

 

V případě, že dražbu na Portále www.dobrovolnedrazby.cz uskuteční jiný dražebník na základě smluvního vztahu s Emet gama s.r.o. o provozování Portálu, budou tomuto dražebníkovi předány osobní údaje pouze těch subjektů, kteří budou mít zájem dražby nabízené daným dražebníkem účastnit (tj. do této dražby se přihlásí), a to až po přihlášení do dražby konkrétního subjektu údajů. Osobní údaje tak mohou být za splnění podmínek GDPR zpracovávány i dalšími subjekty/dražebníkem, které zpracovávají osobní údaje na základě smluvního vztahu se společnosti Emet gama s.r.o. Ve všech případech, kdy správce předává osobní údaje jiné osobě, dbá Emet gama s.r.o. o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.

 

Pro zpracování osobních údajů svědčí správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, ochrany práv a právem chráněných zájmů Emet gama s.r.o. a Vašich důležitých zájmů, oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby a/nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů.

 

Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají z obecně závazných právních předpisů, nebo ze smlouvy, musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu. Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů (GDPR) a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

 

Doba uchovávání údajů

Emet gama s.r.o. pro výše uvedené účely zpracování Vaše osobní údaje zpracovává pouze po nezbytně nutnou dobu, a to po dobu jednání o smluvním vztahu, po dobu trvání smluvního či jiného vztahu k Emet gama s.r.o., dále po dobu vyplývající z příslušných právních předpisů a po dobu nezbytně nutnou pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Emet gama s.r.o. a Vašich důležitých zájmů.

 

Ze strany správce nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně, a to i s případným využitím podpory informačních systémů třetích osob za podmínek stanovených GDPR a dalšími právními předpisy.

 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 1. plnění smlouvy o dražbě/aukci mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 2. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 3. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s ustanovením § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží, nebo služby.

 

E-mailová adresa a telefonní číslo subjektu údajů budou v takovém případě použity správcem pouze k zasílání informativních zpráv o konání dražeb/aukcí a o nabídkách ostatních služeb dražebníka. Zasílání těchto sdělení je možné dodatečně zrušit zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@dobrovolnedrazby.cz ve tvaru "Nemám zájem o zasílání reklamních sdělení".

 

Příjemci osobních údajů

V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě. Emet gama s.r.o. se snaží předávání údajů minimalizovat, v některých případech je ale nezbytné pro splnění povinností Emet gama s.r.o. ze zákona, smlouvy nebo v rámci činnosti Emet gama s.r.o. Ve všech případech, kdy správce předává osobní údaje jiné osobě, dbá Emet gama s.r.o. o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.

 

Vaše osobní údaje jsou chráněny v zabezpečené databázi pod silnými hesly. Nejlepší obsah a služby Vám nabídneme pouze tehdy, pokud používáme kvalitní nástroje třetích stran. Tyto nástroje některé vaše osobní údaje zpracovávají výhradně za účelem zlepšení kvality našich služeb. Jejich výčet je v tabulce níže.

Název

Země

Účel zpracování

Google

US

Analýza chování na webu, on-line reklama v síti Adwords

Smartsupp.com, s.r.o.

CZ

On-line zákaznická podpora, analýza chování zákazníků

Mail Chimp

US

E-mail marketing

 

 

 

 

Mimo shora uvedené subjekty mohou mít přístup k Vašim osobním údajům dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali následující subjekty:

 • osoby, se kterými máme uzavřenou smlouvu o využití internetové aplikace elektronických dražeb, tedy zadavatelé dražeb a aukcí, zejména se jedná dražebníky (Vaše osobní údaje mohou zobrazit teprve až po Vašem přihlášení do jimi zadané dražby či aukce);
 • advokáti a daňoví poradci spolupracující se správcem;
 • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;
 • osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů a toto zabezpečení také pravidelně testují;

 

Emet gama s.r.o.  dbá na to, aby se zpracovatelé zavázali dodržovat zásady a opatření vyplývající z GDPR minimálně na stejné úrovni, jako Emet gama s.r.o.

 

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

 

Rádi bychom Vás tímto ubezpečili, že Emet gama s.r.o. shromažďuje, zpracovává a uchovává Vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném k naplnění výše uvedených účelů zpracovávání osobních údajů.

 

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Rozsah Vašich osobních údajů, které shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme, zahrnuje zejména identifikační a kontaktní údaje (zejména jméno, příjmení, datum narození, číslo občanského průkazu (OP), Kopie OP?, identifikační číslo (IČ), adresu sídla, číslo bankovního účtu, adresu pro doručování (korespondenční adresu), telefonní číslo, e-mailovou adresu, IP adresa vzdáleného zařízení údaj o rodinném stavu (pokud je předmět dražby nabýván do SJM), jakož i údaje o jiných osobách (údaje o fyzických osobách jednajících za právnickou osobu v případě právnických osob). Dále zpracováváme údaje o výši dražebních jistot, výši podání a nejvyššího podání.

 

?Subjekt údajů, jako osoba, které byl vydán občanský průkaz, odesláním registrace udělil správci dle VOP souhlas ve smyslu ust. § 15a z.č. 328/21999 Sb. k pořízení kopie OP dražebníkem.

 

Kopie průkazu totožnosti (OP) je vyžadována z důvodu ověření totožnosti (ověřeného) účastníka dražby, a tato kopie bude uchovávána pouze po dobu trvání registrace na Portále. Pokud registrovaný dražitel bude požadovat zrušení registrace, budou jeho osobní údaje zlikvidovány/smazány. Požadavek na zrušení registrace je nutné zaslat na e-mailovou adresu info@dobrovolnedrazby.cz. Kopie dokladů totožnosti jsou uchovávány v elektronické podobě a jsou chráněny přístupovým heslem/kódem. K osobním údajům účastníků dražby mají přístup pouze jednatelé společnosti Emet gama s.r.o. a zaměstnanci za účelem ověření autentičnosti registrace účastníka dražby.

 

Pokud osobní údaje v potřebném rozsahu neposkytnete, nebo se budete domáhat jejich smazání, či omezení, nemůžete v takovém případě získat statut ověřeného účastníka dražby a nebude Vám umožněna aktivní účast v elektronických dražbách, či aukcích.

 

Cookies

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, ze které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle.

 

Pro funkčnost našich webových stránek používáme soubory „cookies“, což jsou malé datové soubory ukládané na disk vašeho počítače. Soubory cookies používáme k tomu, abychom byli schopni identifikovat Vaši session (účast) na našich webových stránkách. Soubory cookies, které používáme, neukládají žádné osobní údaje ve smyslu těchto podmínek, ani jinak neshromažďují informace umožňující identifikaci konkrétní osoby. Neukládají ani Vaši IP adresu.

Pokud si nepřejete soubory cookies přijímat, můžete v nastaveních vašeho internetového prohlížeče všechny soubory cookies z disku vašeho počítače vymazat, zablokovat jejich příjem a můžete také nastavit, abyste byli před uložením každého jednotlivého souboru na tuto skutečnost upozorněni. Se zakázanými cookies však není možné naše stránky využívat.

Soubory cookies pro on-line reklamu

Emet gama s.r.o. shromažďuje informace o Vašem používání našich stránek prostřednictvím cookies za účelem re-marketingu (při první návštěvě našich stránek máte možnost používání cookies odmítnout). Pokud takové zpracování neodmítnete, použijeme získané informace k analýze Vašeho chování na našich webových stránkách a také pro zobrazování specifické reklamy našich stránek. Věříme, že tato funkce je pro Vás prospěšná, protože vám budeme zobrazovat jen ty reklamy nebo obsah, které odpovídají vašim zájmům.

Google Analytics

Portál použává Google Analytics, což je webová analytická služba společnosti Google Inc. Kompletní informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete zde:  https://support.google.com/analytics/answer/6004245

 

Práva subjektu údajů

Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování jejich osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči jakémukoli správci údajů uplatnit. V případě, že se rozhodnete některé ze svých práv uplatnit, obraťte se na správce.

 

Vaším základním právem je kdykoli požadovat sdělení, zda správce zpracovává Vaše osobní údaje.

 

Požádáte-li nás o informaci o zpracování Vašich osobních údajů, poskytneme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději pak do 30-ti dnů informaci o tom, jaké kategorie údajů o Vaší osobě Emet gama s.r.o. zpracovává a za jakým účelem. Dále můžete Emet gama s.r.o. požádat o aktualizaci údajů a tam, kde je to možné můžete žádat o omezení zpracování či o výmaz osobních údajů.

 

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že Emet gama s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého života anebo v rozporu s GDPR, můžete:

a) vznést námitku proti zpracování osobních údajů;

b) požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména můžete požadovat provedení aktualizace nebo doplnění Vašich osobních údajů; v případě potřeby bude v návaznosti na Vaši žádost provedeno omezení zpracování nebo výmaz těchto údajů.

 

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, máte dále právo požadovat jednu kopii všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. V případě, že zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Pokud dojdete k názoru, že Vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů.

 

Bude-li Vaše žádost shledána oprávněnou, je Emet gama s.r.o. povinna neprodleně odstranit závadný stav. Nelze-li Vaší žádosti vyhovět, budete o tom neprodleně, nejpozději pak do 30-ti dnů informováni.

 

Pokud konečně nebudete s čímkoli spokojeni nebo si budete myslet, že jsme Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

 

Přehled práv subjektu údajů

Získat kompletní opis vašich osobních údajů. Dle čl.15 GDPR

Tento opis Vám na vaši žádost, kterou můžete podat přes Váš profil nebo e-mailem, zašleme.

Získat informace o udělení souhlasu a odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů.

Tento opis Vám na vaši žádost, kterou můžete podat přes Váš profil nebo e-mailem, zašleme

Opravit vaše osobní údaje dle čl. 16 GDPR.

Osobní údaje můžete opravit po přihlášení do vašeho účtu (pokud jste se registrovali)

Vymazat vaše osobní údaje dle čl. 17 GDPR.

Osobní údaje můžete vymazat po přihlášení do Vašeho účtu.

Omezit zpracování vašich osobních údajů dle čl. 18 GDPR.

Omezit zpracování osobních údajů můžete pomocí kontaktního formuláře po přihlášení do Vašeho účtu.

Udělit a odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

Udělit a odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete po přihlášení do vašeho účtu.

Vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů dle čl. 21 GDPR.

Vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů můžete pomocí kontaktního formuláře po přihlášení do Vašeho účtu.

Podat stížnost.

Naším dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů můžete se na něj kdykoliv obrátit se svým problémem.

 

Dovolujeme si zdůraznit, že ať jste ke správci v jakémkoli poměru, nehrozí Vám na základě uplatnění těchto práv žádné riziko a správce s Vámi v budoucnu nebude zacházet o nic hůře než před uplatněním práv. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte.

 

Závěrečná ustanovení

Odesláním registrace z internetového registračního formuláře umístěného na Portále www.dobrovolnedrazby.cz potvrzujete, že jste se seznámil/a s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

Emet gama s.r.o. je oprávněna tyto zásady změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na Portále www.dobrovolnedrazby.cza zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste Emet gama s.r.o. poskytl/a.

 

V případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji v rámci Emet gama s.r.o., můžete Emet gama s.r.o. kontaktovat elektronickou poštou na emailové adrese info@dobrovolnedrazby.cz nebo na níže uvedené poštovní adrese:

Emet gama s.r.o.

sídlem 28. října 770/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

 

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že v případě uplatnění jakéhokoli z Vašich práv uvedených výše můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost tak, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona může být veškerá komunikace s Vámi monitorována/nahrávána.

 

V Ostravě dne 17.5.2023        

Za Emet gama s.r.o.

Michal Poloha, jednatel