Všeobecné obchodní podmínky

na webu Dobrovolné dražby - portál dražeb

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ PORTÁLU WWW.DOBROVOLNEDRAZBY.CZ A ÚČAST NA ELEKTRONICKÝCH DRAŽBÁCH

 

I.

Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro užívání portálu www.dobrovolnedrazby.cz a účast na elektronických dražbách  (dále též „VOP“) upravují v rozsahu daném platnou právní úpravou podrobněji problematiku provedení veřejné dražby podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v platném znění (dále též „ZVD“) a vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 18/2014 Sb. o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě v platném znění (dále též „Vhl“)

 

Za podmínek stanovených v ZVD dražbu navrhuje osoba splňující podmínky tímto zákonem stanovené (dále též „navrhovatel“) a dražbu, jejíž provedení je v rozsahu daném platnou právní úpravou podrobněji upraveno těmito VOP, provádí dražebník, společnost Emet gama s.r.o., se sídlem 28. října 770/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 07590954, společnost je zapsána u Krajského soudu v Ostravě, pod sp. zn. C 76391, případně jiný dražebník na základě smlouvy o užívání dražebního portálu.

 

Tyto VOP se vztahují na dražby, které jsou prováděny prostřednictvím elektronického dražebního systému, jenž je společností Emet gama s.r.o. provozován jako internetová aplikace na internetovém portálu www.dobrovolnedrazby.cz (dále též „Portál“).

 

Tyto VOP dále upravují pravidla užívání internetového Portálu a zároveň podmínky účasti jednotlivých účastníků elektronické dražby uskutečňované prostřednictvím Portálu. Elektronické dražby jsou realizovány podle ustanovení § 16a ZVD, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vlastnictví nebo jiné právo k předmětu dražby vydražitel nabývá příklepem (tedy jedná se o originální (neodvozený) způsob nabytí vlastnického práva). Důsledkem originálního přechodu vlastnického práva je nemožnost vydražitele uplatnit vůči navrhovateli některá práva upravená v zákoně č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále též „OZ“) jako např. slevu z titulu vad vydraženého předmětu dražby. Také proto upravuje ZVD ve svém ustanovení § 63 zvláštní odpovědnost navrhovatele, dražebních věřitelů, dražebníka, správce centrální adresy, bývalého vlastníka předmětu dražby apod.

 

ZVD zabezpečuje všem účastníkům dražby stejné postavení v celém dražebním procesu, a to zásadou rovnosti účastníků dražby.

 

Společnost Emet gama s.r.o. může při provozování Portálu vystupovat také pouze jako jeho administrátor, přičemž takto může umožnit provést elektronickou dražbu prostřednictvím Portálu i jiným dražebníkům. VOP se v takovém případě na postup dražebníka (třetí osoby) použijí obdobně.  Administrátor poskytne při provádění elektronické dražby dražebníkovi nezbytnou administrační podporu, když vztah mezi administrátorem a dražebníkem bude upraven smluvně. Dražebník odlišný od společnosti Emet gama s.r.o. bude spravovat pouze údaje účastníků dražby přihlášených do jím prováděné elektronické dražby.

Za účelem zajištění dostatečných záruk ochrany zájmů navrhovatele, vlastníka předmětu dražby, účastníků dražby a dalších osob majících práva k předmětu dražby (předkupní právo, spoluvlastnické právo apod.) je dražebník při provádění dražeb povinen postupovat v souladu se ZVD, Vhl a těmito VOP.

 

Společnost Emet gama s.r.o. splňuje všechny zákonem stanovené podmínky pro výkon činnosti dražebníka a je pojištěna pro případ vzniku škody/újmy, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem její činnosti coby dražebníka.

 

V případě, že bude dražbu provádět jiný dražebník na základě smlouvy o užívání dražebního Portálu, zavazuje se společnost Emet gama s.r.o. smluvně zajistit, aby tento jiný dražebník splňoval všechny zákonem stanovené podmínky pro výkon činnosti dražebníka a byl pojištěn pro případ vzniku škody/újmy, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem jeho činnosti coby dražebníka.

 

Výklad pojmů:

Pro účely těchto VOP se rozumí:

 1. dražebníkem osoba, která organizuje dražbu a má k tomu příslušné oprávnění. Dražebníkem může být fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, obchodní společnost nebo družstvo, která splňuje podmínky stanovené tímto zákonem a bylo jí uděleno příslušné oprávnění k provozování živnosti. K vydání koncese k provádění dražeb podle tohoto zákona si příslušný živnostenský úřad vyžádá stanovisko ministerstva;
 2. veřejnou dražbou se rozumí veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby, konané na základě návrhu navrhovatele, při němž se licitátor obrací na předem neurčený okruh osob v prostředí veřejné datové sítě na určené adrese, s výzvou k podávání nabídek, a při němž na osobu, která za stanovených podmínek učiní nejvyšší nabídku, přejde příklepem licitátora vlastnictví nebo jiné právo k předmětu dražby, nebo totéž veřejné jednání, které bylo licitátorem ukončeno z důvodu, že nebylo učiněno ani nejnižší podání. Dražební proces je upraven v ZVD a Vhl, přičemž umožňuje za podmínek v ZVD uvedených provedení jak dražby dobrovolné (dále též „DD“), tak dražby nedobrovolné (dále též „ND“).
 3. elektronickou dražbou dražba konaná na základě § 16a zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách a dalších souvisejících ustanovení. Pro účely těchto VOP je elektronická dražba konaná v systému elektronických dražeb prostřednictvím Portálu;
 4. navrhovatelem osoba, která za podmínek stanovených ZVD navrhuje provedení veřejné dražby;
 5. účastníkem veřejné dražby/dražitelem osoba, která se přihlásila v prostředí veřejné datové sítě na určené adrese, a to za účelem činit podání, a splňuje podmínky stanovené ZVD;
 6. dražební jistotou zajištění budoucích závazků účastníků veřejné dražby ve stanovené výši a formě;
 7. licitátorem fyzická osoba oprávněná činit jménem a na účet dražebníka úkony při dražbě;
 8. zahájením dražby prohlášení licitátora, že zahajuje veřejnou dražbu;
 9. podáním nabídka účastníka dražby učiněná v průběhu dražby ve výši alespoň stanoveného nejnižšího podání; další podání musí převyšovat podání již učiněné nejméně o stanovený minimální příhoz, není-li dále stanoveno jinak; nabídka účastníka se realizuje doručením datové zprávy;
 10. příklepem úkon licitátora v elektronické dražbě spočívající v ukončení dražby zastavením příjmu dalších nabídek doručovaných datovou zprávou a následném zveřejnění informace o ukončení dražby (udělení příklepu) na adrese, kde je dražba prováděna, a rozeslání datové zprávy o ukončení dražby všem účastníkům dražby, jimiž dochází za stanovených podmínek k přechodu vlastnického či jiného práva k předmětu dražby;
 11. vydražitelem účastník dražby, jemuž byl udělen příklep;
 12. výtěžkem dražby cena dosažená vydražením a její případné příslušenství;
 13. zmařením dražby neuhrazení ceny vydražitelem ve stanovené lhůtě;
 14. datovou zprávou elektronická data, která lze přenášet prostředky pro elektronickou komunikaci a uchovávat na záznamových médiích, používaných při zpracování a přenosu dat elektronickou formou;
 15. Portálem se rozumí internetová aplikace, na které je provozován elektronický internetový systém umožňující konání elektronických dražeb ve smyslu ZVD a Vyhl, prostřednictvím níž Společnost Emet gama s.r.o. nebo jiný dražebník provozující Portál na základě smluvního vztahu se společností Emet gama s.r.o. provádí elektronické dražby ve smyslu § 16a ZVD a uživatelům/dražitelům, kteří jsou registrováni v souladu s těmito VOP, umožňuje těchto elektronických dražeb se zúčastnit a dražit;
 16. registrovaným účastníkem dražby osoba, která se zaregistruje na Portálu a získá přístup na aktuální a připravované dražby bez možnosti se dražby aktivně účastnit jako účastník veřejné dražby;
 17. ověřeným účastníkem dražby osoba, které administrátor udělil po splnění podmínek stanovených těmito VOP přístupové právo pro účast v elektronických dražbách;
 18. VOP znamenají tyto podmínky pro konání elektronických dražeb a jsou závazné pro všechny její účastníky;
 19. detail dražby obsahuje údaje o předmětu dražby, který bude dražen prostřednictvím Portálu, zejména pak jeho popis, výši nejnižšího podání, výši minimálního příhozu, datum a čas zahájení dražby, čas zbývající do zahájení dražby, dražební vyhlášku, znalecký posudek, název a adresa dražebníka, jenž dražbu vyhlásil, a další informace. Po zahájení dražby je na detailu dražby uvedena též historie podání (příhozů), aktuální výše dosažené ceny a čas zbývající do konce dražby;
 20. dražební vyhláškou veřejné dražby oznámení dražebníka o veřejné dražbě splňující náležitosti dle ustanovení § 16a a § 20 ZVD (v případě DD), a dle ustanovení § 16a, § 43 a § 44 ZVD (v případě ND);
 21. virtuální dražební síň část elektronického dražebního systému zpřístupněná účastníkům dražby, kteří splnili podmínky účasti na dražbě, v níž se evidují jednotlivé nabídky účastníků dražby;
 22. ID nebo identifikátor účastníka dražby označení, které je účastníkovi dražby náhodně přiděleno v rámci každé dražby a který je jediným identifikačním prvkem viditelným ostatními účastníky dražby a případně jiným účastníkem;
 23. smlouva o dražbě je smlouva, která umožňuje účastníkovi dražby účast (i opakovanou) na elektronických dražbách organizovaných Společnost Emet gama s.r.o. nebo jiným dražebníkem provozující Portál na základě smluvního vztahu se společností Emet gama s.r.o. Smlouva o dražbě je uzavřena odesláním registrace zájemce o dražbu na Portálu.

 

II.

Účastníci elektronické dražby

Účastníky dražby mohou být osoby právnické i fyzické a stát, splňují-li podmínky stanovené v ZVD a Vhl.

 

Účastník dražby je povinen doložit svou totožnost platným průkazem totožnosti, v případě účastníka – právnické osoby výpisem z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců (originálem či úředně ověřenou kopií), popřípadě dokladem o evidenci právnické osoby v registru či evidenci právnických osob (ne starším tří měsíců), z něhož musí být zřejmé, kdo je oprávněn právnickou osobu zastupovat a současně musí osoba zastupující právnickou osobu doložit svou totožnost platným průkazem totožnosti. Účastník dražby se může dát v dražbě zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem (ne starším tří měsíců).

 

Zájemce o účast v elektronické dražbě, pokud jde o osobu, které byl vydán občanský průkaz, tímto dává dražebníkovi souhlas ve smyslu ust. § 15a z.č. 328/21999 Sb. k pořízení kopie OP dražebníkem.

 

V případě, kdy bylo požadováno složení dražební jistoty (výše, způsob a lhůta pro složení dražební jistoty jsou vždy uvedeny v dražební vyhlášce zveřejněné v detailu dražby), doloží účastník dražby složení dražební jistoty způsobem uvedeným v dražební vyhlášce. Poté se zapíše do elektronického seznamu účastníků dražby, o čemž bude bez zbytečného odkladu vyrozuměn na adresu jeho elektronické pošty.

 

Při zpracování osobních údajů dražebník zajistí v maximální možné míře dodržení zákona č.101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále též „GDPR“). Za tím účelem je na veřejně přístupné části Portálu zveřejněna informace o zásadách zpracování osobních údajů (dále též „Informace“). Zájemce o účast na dražbě svou registrací na Portále potvrdí, že Informace a tyto VOP akceptoval, přičemž mu je před registrací umožněno se s Informacemi a těmito VOP seznámit (přímým odkazem na Informace a VOP).

 

III.

Registrace účastníka

Podmínkou účasti v elektronické dražbě je registrace účastníka prostřednictvím jeho žádosti zadané přes elektronický dražební systém a zřízení uživatelského účtu. Účastník při registraci postupuje dle instrukcí při registraci, případně dle instrukcí uvedených v Uživatelské příručce zveřejněné ve veřejně přístupné části Portálu.  Při registraci je zájemce o účast v elektronické dražbě povinen vyplnit v žádosti minimálně tyto údaje:

 

 1. Fyzická osoba: jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště (jak je uvedena v OP), bankovní spojení, emailovou adresu, číslo občanského průkazu (dále též „OP“) telefonické spojení a státní příslušnost;
 2. Právnická osoba: firmu, IČO, sídlo, bankovní spojení, zastoupení (jméno a příjmení), datum narození zástupce a jeho trvalé bydliště (jak je uvedeno v OP), e-mailovou adresu, telefonické spojení;

 

Vyplněním shora uvedených údajů a potvrzením správnosti zadané emailové adresy dojde ke zřízení uživatelského účtu. Zájemce je povinen při registraci vyplnit všechny požadované údaje, jinak k registraci nedojde. Zájemce je při registraci povinen prohlásit, že zadané údaje jsou pravdivé, aktuální a úplné. Před odesláním registrace je zájemce povinen seznámit se s těmito VOP a odesláním registrace zájemce současně potvrzuje, že s těmito VOP vyslovuje souhlas a zavazuje se podle nich řídit. Bez vyslovení souhlasu s VOP k registraci zájemce nedojde. Zájemce je povinen dražebníka informovat o změně kteréhokoliv údaje uvedeného při registraci, a to ihned, kdy k takové změně dojde, nejpozději pak při zápisu do konkrétní elektronické dražby. Za případné škody vzniklé z důvodů neoznámení změn údajů nenese dražebník odpovědnost.

 

Dražebník je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti (tj. po registraci) zaslat účastníkovi dražby na adresu jeho elektronické pošty uvedenou při registraci podrobnosti týkající se účasti na elektronické dražbě, zejména pak základní informace o elektronické dražbě, o způsobu prokázání totožnosti účastníka dražby a způsobu složení dražební jistoty, pokud je požadována. Za registrovaného účastníka se tak považuje osoba, která se zaregistrovala na Portálu a zřídila si uživatelský účet. Tato osoba nemá možnost se aktivně účastnit elektronické dražby jako dražitel.

 

Podrobnosti týkající se registrace, postupu při elektronické dražbě, prokázání totožnosti a dále důležité funkcionality internetového dražebního systému jsou popsány v Uživatelské příručce, která je zveřejněna ve veřejně přístupné části Portálu. Uživatelská příručka se skládá z on-line odkazů na video návod a textové části. Další podrobnosti bude možné nalézt v sekci nápověda zveřejněné ve veřejně přístupné části Portálu.

 

Každý účastník dražby, včetně osob jednajících za ně či jejich jménem, je povinen dražebníkovi doložit svou totožnost. Doklady o prokázání totožnosti schvaluje pouze dražebník. Dražební vyhláška může dále vyžadovat předložení dokladu prokazujícího způsobilost nabýt předmět dražby (např. předložení platného zbrojního průkazu v případě dražby střelných zbraní).

 

Totožnost účastníka je ověřována prostřednictvím vyplněného Formuláře označeného jako Formulář pro ověření dražitele FO v případě fyzických osob, nebo Formulář pro ověření dražitele PO v případě právnických osob (dále též „Formulář“), a to tak, že vyplněný Formulář s úředně ověřeným podpisem zájemce zašle dražebníkovi (v případě manželů jsou na Prohlášení nezbytné úředně ověřené podpisy obou manželů) následujícím způsobem:

 1. v listinné podobě zaslané doporučeně na dodejku na adresu dražebníka uvedenou ve virtuální dražební síni, anebo
 2. v elektronické podobě vytvořené autorizovanou konverzí dokumentů s úředně ověřeným podpisem zájemce na Prohlášení (v případě manželů jsou nezbytné úředně ověřené podpisy obou manželů) do datové schránky dražebníka jejíž ID bude uvedeno ve virtuální dražební síni;
 3. podepsaným Prohlášením, které účastník naskenuje do jediného souboru ve formátu PDF a k tomuto souboru připojí uznávaný elektronický podpis a zašle na email dražebníka uvedený ve virtuální dražební síni;

 

Právnická osoba je povinna k Formuláři s úředně ověřeným podpisem přiložit i aktuální originální výpis z obchodního rejstříku, či jiného adekvátního rejstříku. Tento výpis nesmí být starší tří měsíců od data vystavení.

 

Po předání nebo doručení Formuláře výše uvedeným způsobem dražebník bez zbytečného odkladu zájemce na jeho elektronickou adresu vyrozumí, zda byla jeho totožnost ověřena, případně zda je potřeba doložit další doklady, nebo jinak odstranit vady předloženého Formuláře. Osoba, jejíž totožnost byla ověřena, možnost se aktivně účastnit elektronické dražby jako dražitel (pokud splnila další podmínky pro účast ve vyhlášené elektronické dražbě, zejména složila dražební jistotu, případně splnila ostatní podmínky stanovené dražební vyhláškou).

 

Autentizace osob v rámci uživatelského účtu je založena minimálně na zadání uživatelského jména a hesla. Jméno zájemce je tvořeno jeho emailovou adresou. Heslo si volí zájemce a je tvořeno sekvencí alespoň osmi alfanumerických znaků, z nichž minimálně jedno písmeno musí být velké; přístupová hesla účastníků dražby jsou uložena v elektronickém dražebním systému pouze v kódované podobě pomocí bezpečného algoritmu typu hash.

 

Každý účastník může mít zřízen pouze jeden uživatelský účet. Zjistí-li provozovatel Portálu, že má účastník zřízeno více účtů, je oprávněn bez náhrady tyto účty zrušit.

 

Hodlá-li více osob nabýt jeden předmět dražby do podílového spoluvlastnictví, registruje se jeden z nich na Portálu shora popsaným způsobem. Registrace zbývajících osob se provede vyplněním jejich údajů do přihlášky k elektronické dražbě. Registraci společného vlastnictví je nutno provést pro každou konkrétní elektronickou dražbu samostatně.

 

Veškeré úkony účastníka (zejména činěná podání), které jsou činěná v elektronickém dražebním systému pod jeho uživatelským jménem a zvoleným heslem, se považují za úkony/jednání osoby, která je pod daným uživatelským jménem registrována. Účastník je povinen zabezpečit přístupové údaje, zejména uživatelské jméno a heslo před přístupem třetích osob a nese odpovědnost za případné zneužití, zejména se nemůže dovolávat toho, že se dražby nezúčastnil.

 

IV.

Předmět dražby

Předmět dražby je specifikován ve smlouvě o provedení veřejné dražby dobrovolné či nedobrovolné a následně v dražební vyhlášce. V těchto dokumentech dražebník uvede přesné označení a popis předmětu dražby a jeho příslušenství, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích a s ním spojených, pokud podstatným způsobem ovlivňují hodnotu předmětu dražby, popis stavu, v němž se předmět dražby nachází, a jeho odhadnutou nebo zjištěnou cenu v místě a čase obvyklou. Odhad ceny předmětu dražby zajistí dražebník, v případech stanovených v ust. § 13 odst. 1 ZVD musí být cena předmětu dražby určena znaleckým posudkem.

 

Dražebník označí osoby mající právní důvod vztahu k dražbě (účastníci dražby, osoby mající zapsané právo k předmětu dražby apod.) a věci tvořící předmět dražby způsobem vylučujícím jejich záměnu. Pokud jsou předmětem dražby cenné papíry nebo věci a práva, se kterými na základě vykonatelného rozhodnutí soudu nebo orgánu státní správy nelze nakládat, nemůže dražebník dražbu provést.

 

Elektronickou dražbu zveřejňuje dražebník na Portálu. Z detailu dražby je možné získat informace o elektronické dražbě v rozsahu stanoveném dražební vyhláškou, dále znalecký posudek předmětu dražby a v případě, kdy došlo k upuštění od dražby, také oznámení o upuštění od dražby. Na detailu dražby se zároveň zobrazuje doba zbývající do zahájení elektronické dražby a aktuální čas.

 

Elektronická dražba probíhá v předem vymezeném časovém úseku, v rámci kterého jsou účastníci dražby oprávněni činit podání (příhozy). Tento časový úsek je uveden vždy v dražební vyhlášce. Elektronickou dražbu provádí a jednotlivá rozhodnutí v průběhu elektronické dražby činí licitátor. Veškerý časový průběh elektronické dražby se řídí časem serveru, na němž je spuštěn Portál, a jenž se řídí dle světového koordinovaného času UTC (Coordinated Universal Time). Po zahájení elektronické dražby se na detailu dražby zobrazuje historie učiněných podání (příhozů) včetně označení účastníků dražby prostřednictvím jejich identifikátoru, výše dosažené ceny a zbývající doba, během které lze činit podání. Účastníci v elektronické dražbě vystupují pod identifikátorem, kterým je bezvýznamové označení, které je účastníkovi dražby náhodně přiděleno v rámci každé elektronické dražby a slouží k jeho jednoznačnému rozlišení.

 

Dražebník je oprávněn upustit od dražby nejpozději do jejího zahájení, a to pokud nastanou okolnosti uvedené v ustanovení § 22 ZVD (v případě DD) nebo v ustanovení § 46 ZVD (v případě ND).

 

V.

Průběh dražby

Elektronické dražby se může účastnit pouze ten účastník dražby, jehož totožnost byla ověřena. Účastník se přihlásí na Portál prostřednictvím svého uživatelského účtu, zobrazí si detail dražební síně, které se chce zúčastnit a seznámí se se všemi informacemi a dokumenty zveřejněnými v detailu dražby a vyplní přihlášku do dražby. Poté potvrdí souhlas, že jeho registrační údaje jsou stále pravdivé a dále potvrdí čestné prohlášení, že není osobou vyloučenou z této dražby dle ustanovení § 3 ZVD, v případě dražby na návrh insolvenčního správce rovněž že není osobou vyloučenou z dražby dle z. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon (dále též „IZ“) a v případě nedobrovolné dražby rovněž že není osobou vyloučenou z dražby dle ustanovení § 36 odst. 6 a 7 ZVD.

 

Čestné prohlášení účastníka (tj. účastníka, jehož totožnost byla ověřena) veřejné dražby dobrovolné vyplývá z ustanovení § 3 ZVD a má následující obsah:

 

Já, účastník dražby prohlašuji, že jako osoba fyzická (právnická) jsem osobou způsobilou k právnímu jednání a splňuji podmínky účastníka dražby, zejména tím že:

 

a) nejsem osobou vyloučenou z dražby ve smyslu ustanovení § 3 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, tedy že nejsem osobou, která nemůže nabývat vlastnictví a práv k předmětu dražby, nejsem osobou, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs/povoleno oddlužení nebo vůči níž byl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, ani nehodlám dražit za takovou osobu; nejsem osobou, u níž by v důsledku nabytí vlastnictví předmětu dražby mohlo dojít k vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže ani nehodlám dražit za takovou osobu; nejsem zaměstnanec živnostenského úřadu a zaměstnanec Ministerstva pro místní rozvoj ČR pověřenou kontrolou dražby ani nehodlám dražit za takovou osobu; nejsem osoba blízká dražebníkovi a licitátorovi a zaměstnanci dražebníka ani nehodlám dražit za takovou osobu; nejsem statutárním orgánem a členem statutárního nebo kontrolního orgánu dražebníka ani nehodlám dražit za takovou osobu;

 

b) nejsem osobou vyloučenou z dražby ve smyslu ustanovení § 36 odst. 6 a odst. 7 ZVD, tedy že nejsem dlužníkem ani jeho manželem, nejsem osobou, která nesmí nabývat vlastnictví k věcem, jejichž vlastníkem je dlužník, ani nehodlám dražit za takové osoby; nejsem statutárním orgánem ani členem statutárního nebo kontrolního orgánu dlužníka, ani nehodlám dražit za takové osoby.

c) nejsem osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývání majetku z majetkové podstaty ve smyslu ustanovení § 295 odst. 1 a odst. 2 IZ, tedy že nejsem dlužníkem, osobou mu blízkou a osobou, která s ním tvoří koncern; nejsem vedoucím zaměstnancem dlužníka, podle § 33 odst. 3 a § 73 odst. 3 zákoníku práce, a osobou jí blízkou; nejsem osobou, která vykonávala v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení nebo po jeho zahájení rozhodující vliv na provoz dlužníkova podniku nebo podstatnou měrou ovlivňovala jeho majetkovou činnost; nejsem společníkem dlužníka, je-li jím jiná obchodní společnost než akciová; nejsem jedním z akcionářů dlužníka, kterým je akciová společnost, pokud jim patří akcie odpovídající více než desetině základního kapitálu; nejsem prokuristou dlužníka; nejsem členem a náhradníkem věřitelského výboru, kterému schůze věřitelů neudělila souhlas s nabytím majetku z majetkové podstaty.        

d) proti mé osobě není vedena exekuce ani soudní výkon rozhodnutí.

 

Poté účastník dražby obdrží na elektronickou adresu uvedenou při registraci číslo účtu, na který je možno zaplatit dražební jistotu (pokud je vyžadována) a jedinečný variabilní symbol, který uvede do příkazu k bezhotovostní úhradě či pokladní složenky. Jako specifický symbol účastník uvede číslo OP (u fyzické osoby), anebo IČO (u právnické osoby). Draží-li manželé, popř. více osob do spoluvlastnictví, uvedou jako specifický symbol číslo OP nebo IČO jedné z osob. Je-li dražební jistota připsána na účet dražebníka do 16 hod. pracovního dne a splní-li účastník ostatní podmínky pro zápis do dražby, zapíše dražebník účastníka coby dražitele do dražby bez zbytečného odkladu, nejpozději však během následujícího pracovního dne po složení dražební jistoty. Je-li připsána dražební jistota později, prodlužuje se lhůta pro zapsání do dražby na 2 pracovní dny.

 

Dražební jistotu lze složit rovněž formou bankovní záruky za podmínek uvedených v dražební vyhlášce. Pro povolení účasti v elektronické dražbě je účastník povinen složit dražební jistotu.

 

Účastník tímto v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“), výslovně prohlašuje, že bude jednat svým jménem, že peněžní prostředky poukázané jako dražební jistota dražebníkovi vždy nabyde v souladu s právními předpisy, že platbou peněžních prostředků (složením dražební jistoty) dražebníkovi a případným nabytím vlastnictví předmětu dražby nebude sledovat zakrytí jejich nezákonného původu ani financování terorismu, že není politicky exponovanou osobou, že souhlasí s provedením identifikace a pořízením dalších identifikačních údajů dle §5 „AML zákona“, a že souhlasí se zpracováním těchto identifikačních údajů.

 

Dražební jistota bude neúspěšným účastníkům dražby vrácena po skončení dražby převodem na jejich účet.

 

Dražebník vrátí neúspěšným účastníkům dražby dražební jistotu obvykle do tří pracovních dnů od skončení dražby, a to takto:

 1. zpět na bankovní účet uvedený v registraci;
 2. pokud není bankovní účet uvedený v registraci, vrací se dražební jistota zpět na bankovní účet, ze kterého byla odeslána;
 3. účastníci dražby, kteří složili dražební jistotu v hotovosti, musí o vrácení požádat dražebníka výhradně na email uvedený ve virtuální dražební síni, a to z emailu uvedeného v registraci. V žádosti musí být uvedeno číslo dražby. Žádost musí dále obsahovat sdělení čísla bankovního účtu a naskenovaný doklad o složení jistoty;

 

Zpráva o tom, že je dražitel zapsán do seznamu účastníků dražby a je oprávněn činit podání, je zaslána dražiteli na emailovou adresu, kterou uvedl při registraci. Takto zapsanému účastníkovi elektronické dražby bude v elektronickém dražebním systému umístěném na Portálu přidělen jedinečný identifikátor, který je účastníkovi dražby náhodně přidělen v rámci každé elektronické dražby.

 

Do dražby se účastník dražby musí přihlásit ještě před zahájením dražby. Po zahájení dražby není možné přistoupení dalších účastníků dražby, kteří se do zahájení dražby nepřihlásili. Před zahájením dražby musí účastník dražby uhradit dražební jistotu, její výše i způsob úhrady jsou uvedeny v dražební vyhlášce.   

 

V čase zahájení elektronické dražby je účastníkovi elektronické dražby ve virtuální dražební síni umožněno činit podání. Při činění podání je účastník dražby před odesláním svého podání dotázán elektronickým dražebním systémem, zda chce skutečně učinit podání v takové výši, která je zobrazena elektronickým dražebním systémem nebo kterou zadal do odpovídajícího pole v elektronickém dražebním systému. První nabídka je potvrzením vyvolávací ceny. Účastníci jsou svými podáními (příhozy) vázáni, učiněné podání (příhoz) nelze vzít zpět. Účastníci nemohou činit stejné podání. První nejnižší podání (příhoz) musí být minimálně ve výši vyvolávací ceny. Každé následující podání (příhoz) musí být minimálně navýšeno o minimální podání (příhoz) stanovený v dražební vyhlášce, v opačném případě k němu nebude v elektronické dražbě přihlíženo. V případě, že je ve stejný okamžik učiněno podání dvěma nebo více účastníky, přihlíží se k podání, které bylo prostřednictvím sítě elektronických komunikací do elektronického dražebního systému přeneseno a tímto systémem zaznamenáno nejdříve. Elektronický dražební systém neumožňuje, aby více účastníků učinilo stejné nejvyšší podání, vyjma účastníka, jemuž svědčí předkupní právo.

 

Jako ochrana proti podání ve výši dvojnásobku (2x) vyvolávací ceny (nebo ještě vyššímu podání) draženého předmětu nelze překročit dražebníkem interně nastavený maximální příhoz.

 

V čase zahájení dražby se ve virtuální dražební síni zobrazí povinné údaje vyvolání licitátora společně s výzvou k možnosti činění podání na dražbě.

 

Čas do konce elektronické dražby je účastníkovi elektronické dražby zobrazen po celou dobu dražby ve virtuální dražební síni, a to ve formě odpočítávání. Zároveň je účastník elektronické dražby ve virtuální dražební síni informován o podáních ostatních účastníků elektronické dražby a akcích licitátora.

 

Před uplynutím doby, během které lze zvyšovat podání, se zobrazují následující výzvy a prohlášení:

a) v okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které lze činit podání, zbývají 3 minuty, je účastníkům dražby zobrazena výzva „Poprvé pro účastníka dražby (označení identifikátoru účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání)“,

b) v okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které lze činit podání, zbývají 2 minuty, je účastníkům dražby zobrazena výzva „Podruhé pro účastníka dražby (označení identifikátoru účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání)“,

c) v okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které lze činit podání, zbývá 1 minuta, je účastníkům dražby zobrazeno prohlášení „Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby (označení identifikátoru účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání), udělím mu příklep“.

V okamžiku, kdy uplyne doba, během které lze činit podání, je účastníkům dražby zobrazena výzva „Potřetí pro účastníka dražby (označení identifikátoru účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání)“ a přijímání dalších podání je zastaveno.

 

V průběhu elektronické dražby provádí licitátor kontrolu dostupnosti adresy ve veřejné datové síti, kde elektronická dražba probíhá, prostřednictvím k tomu zřízené služby. V případě, že na základě sledování dostupnosti adresy ve veřejné datové síti bude prokazatelně doloženo omezení přístupu k elektronickému dražebnímu systému v délce přesahující 1 minutu, je licitátor povinen prodloužit dobu, během které lze činit podání, minimálně o 1 hodinu. O této skutečnosti licitátor bez zbytečného odkladu informuje každého účastníka dražby na jeho adrese elektronické pošty uvedenou při registraci.

 

Je-li v posledních 5 minutách před uplynutím doby, během které lze činit podání, učiněno podání účastníkem dražby, posouvá se čas pro příjem dalších podání o 5 minut od okamžiku posledního podání, a to i opakovaně. Uplyne-li od posledního podání 5 minut, aniž by bylo učiněno další podání, příjem podání je zastaven.

 

Bez zbytečného odkladu po uplynutí doby, během které lze činit podání, udělí licitátor příklep účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání (příhoz). Má-li některý z účastníků elektronické dražby předkupní právo k předmětu dražby a doloží-li je dražebníkovi listinami, nebo jejich úředně ověřenými kopiemi do okamžiku zahájení elektronické dražby, není stanoveným příhozem vázán; učiní-li tento účastník dražby podání ve stejné výši jako nejvyšší podání, udělí licitátor příklep jemu. Pro účastníky dražby – spoluvlastníky předmětu dražby a osoby oprávněné vůči předmětu dražby z předkupního práva platí zvláštní ustanovení obsažená v ZVD, a to ustanovení § 23 odst. 11 ZVD (v případě DD) a ustanovení § 47 odst. 11 a 12 ZVD (v případě ND). Udělením příklepu je dražba ukončena.

 

Nebylo-li při dražbě učiněno ani nejnižší podání, (a to ani po jeho případném snížení v dražbě dobrovolné o částku sjednanou ve Smlouvě o provedení dražby), licitátor dražbu ukončí. Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli, se vrací dražební jistota způsobem uvedeným v dražební vyhlášce.

 

Na detailu dražby se zobrazí informace o udělení příklepu, výše ceny dosažené vydražením a označení identifikátoru vydražitele. Informace o ukončení dražby bude emailem odeslána každému účastníkovi dražby na jeho adresu elektronické pošty.

 

Po ukončení elektronické dražby je účastníkovi elektronické dražby znemožněno činit podání. Vydražiteli v elektronické dražbě je dražebníkem odeslána emailová zpráva s informací o ukončení dražby (ostatní účastníci dražby tuto informaci uvidí zveřejněnou ve virtuální dražební síni) a dražebník neprodleně po ukončení elektronické dražby vyhotoví záznam o průběhu elektronické dražby (dále též „záznam“), který obsahuje minimálně údaje stanovené v ust. § 6 Vhl.

 

Elektronická dražba probíhá v českém jazyce a veškerá podání lze učinit pouze v české měně – měna CZK/koruna česká.

 

VI.

Úhrada ceny dosažené vydražením

Dražební jistota (a její příslušenství), byla-li složena, se do ceny dosažené vydražením započítává. Byla-li složena ve formě bankovní záruky, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením v plné výši.

 

Lhůta pro uhrazení ceny dosažené vydražením u dobrovolných dražeb je odvozena od této ceny. Přesahuje-li tato cena výši 500.000,-Kč, musí být tato lhůta uvedena ve smlouvě o provedení veřejné dražby dobrovolné a v dražební vyhlášce. Lhůty jsou uvedeny § 29 odst. 2, 3 a 4 ZVD (v případě DD). Lhůty pro uhrazení ceny dosažené vydražením u nedobrovolných dražeb jsou uvedeny v ustanovení § 52 odst. 2 a 3 ZVD.

 

VII.

Zajištění bezpečnosti elektronické dražby a účastníků dražby

Používání elektronického dražebního systému je dostupné běžnými nástroji elektronické komunikace. Informace o minimální konfiguraci počítače, se kterým se lze zúčastnit elektronické dražby, jsou uvedeny v Uživatelské příručce.

 

Elektronický dražební systém zaznamenává (loguje) úkony učiněné dražitelem s přesností na milisekundy, včetně chybových úkonů, námitek a příklepů. Tento log je součástí dražebního protokolu. Je k dispozici všem dražitelům i dražebníkovi. Log lze vytisknout.

 

Veškeré informace ve virtuální dražební síni jsou aktualizovány v pravidelném intervalu na pozadí, bez nutnosti znovuobnovení internetové stránky. Účastníci dražby (dražitelé) tak mají přehled nad stavem dražby v reálném čase.

 

Přístupová hesla k registračním účtům účastníků dražby jsou uložena v elektronickém dražebním systému pouze v kódované podobě pomocí bezpečného algoritmu typu hash.

 

Vstup do elektronického dražebního systému je zabezpečen šifrováním pomocí SSL.

 

Elektronický dražební systém je dostupný nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Plánovaná výluka elektronického dražebního systému musí být zveřejněna nejméně tři (3) dny před jejím uskutečněním.  Pokud dojde k neplánované výluce elektronického dražebního systému v průběhu konání dražby, pak se čas ukončení dražby posunuje o dobu trvání výluky plus jednu hodinu a dražba pokračuje s vyvoláním posledního platného podání (příhozu).

 

Minimální konfigurace počítače:

OS Windows 7 a novější.

 

Technické nároky na softwarovou aplikaci jsou následující:

 

Počítač účastníka elektronické dražby musí být připojen k internetu rychlostí minimálně 1Mbit/s a více a nesmí docházet k výpadkům tohoto internetového připojení na straně účastníka. Pro bezproblémovou účast v elektronické dražbě je nutné nainstalovat a použít některý z podporovaných webových prohlížečů v aktuální verzi: Firefox, Safari, Chrome, Internet Explorer, Opera a musí být povolen JavaScript v těchto prohlížečích.

 

Přístupnost

Webové stránky Portálu se snaží o maximální přístupnost obsahu a funkčnosti. Stránky jsou navrženy s ohledem na česká Pravidla tvorby přístupného webu. Splňují hlavní zásady přístupnosti podle metodiky WCAG 1.0 a podle zásad projektu Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých – Blind Friendly Web. Struktura layoutu i obsahu je vytvořena strukturálním XHTML 5. Vizuální prezentace pak pomocí kaskádových stylů (CSS).

 

Texty

Veškeré zveřejněné texty na Portálu jsou definovány v relativních jednotkách a je možno libovolně upravovat jejich velikost pomocí standardních nástrojů internetového prohlížeče (Ctrl + posun kolečkem).

 

Tisk

Součástí webových stránek Portálu je také CSS styl pro tiskovou verzi. Všechny stránky jsou tisknutelné bez jakýchkoliv omezení standardními prostředky internetového prohlížeče (standardně ikona tiskárny v navigační liště prohlížeče, nebo přes menu Soubor – Tisk).

 

Nezávislost na vstupním zařízení

Ovládání webových stránek Portálu není omezeno druhem vstupního zařízení. K obsahu se lze tedy dostat jak s pomocí myši, tak i klávesnice či touchpadu.

 

Nezávislost na výstupním zařízení

Přístup k obsahu webových stránek Portálu není závislý na použití určitého typu výstupního zařízení. Ať už se jedná o alternativní internetový prohlížeč, textový prohlížeč, PDA, chytrý telefon anebo hlasovou čtečku.

 

Dokumenty se v elektronickém dražebním systému zveřejňují ve formátu PDF (Portable Document Format).

 

Zájemce o účast v elektronické dražbě registrací a zřízením uživatelského účtu bere na vědomí, že je povinen sdělit pravdivě své identifikační údaje a podrobit se identifikaci a případné kontrole ze strany dražebníka v souladu s ust. § 8 a § 9 zákona č. 253/2008 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Účastník dražby je povinen na vyzvání dražebníka neprodleně doložit pravdivost identifikačních údajů a je povinen akceptovat verifikaci pravosti listin, jejich obsah, pravost úředního ověření a pravdivost shora uvedených prohlášení dražebníkem.

 

Zpracování osobních údajů

S osobními údaji účastníka nakládá dražebník v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR), v platném znění.

 

Osobní údaje budou společnosti Emet gama s.r.o. zpracovávány zejména za účelem správy a provozu systému elektronických dražeb na Portále, umožnění účasti zájemce o účast na dražbě, účastníka dražby či účastníka, jehož totožnost byla ověřena v dražbách realizovaných prostřednictvím systému elektronických dražeb na Portále a úkonům s tím souvisejícím a za účelem šíření obchodních sdělení a nabídek služeb. Zájemce o účast na dražbě, účastník dražby či účastník, jehož totožnost byla ověřena berou na vědomí, že jejich osobní údaje mohou být za splnění podmínek GDPR zpracovávány i dalšími subjekty, které zpracovávají osobní údaje na základě smluvního vztahu se společnosti Emet gama s.r.o.

 

Účastník dražby, jehož totožnost byla ověřena prohlašuje, že souhlasí s využitím osobních údajů uvedených v registračním formuláři ze strany společnosti Emet gama s.r.o. pro ověření své totožnosti jakožto účastníka dražby v pořádaných elektronických dražbách a zároveň výslovně souhlasí s poskytnutím těchto údajů v plném rozsahu těm dražebníkům, kteří budou provádět elektronické dražby prostřednictvím Portálu na základě smluvního vztahu se společnosti Emet gama s.r.o. a jejichž dražby mají zájem se účastnit.

 

Zájemce o účast na dražbě podáním žádosti o registraci uděluje společnosti Emet gama s.r.o. ve smyslu ust. § 7 z.č. 480/2004 Sb. souhlas se zasíláním obchodních sdělení elektronickými prostředky, tj. prostřednictvím SMS a emailu.

 

Prevence trestné činnosti

Pletichy při dražbě jsou trestným činem. Trestný čin pletich při veřejné dražbě upravuje § 258 zák. č. 40/2009 Sb. v platném znění (trestní zákoník). Dražebník vhodným způsobem upozorní uživatele elektronického dražebního systému, že jakékoli zneužití tohoto systému může být posuzováno jako trestný čin.

 

Společnost Emet gama s.r.o. upozorňuje uživatele systému elektronických dražeb na Portále, že jakékoli zneužití systému elektronických dražeb nebo Portálu může být posuzováno jako trestný čin.

 

Nepravdivé doložení čestného prohlášení, že účastník dražby není osobou vyloučenou z dražby, je další z možností pletich při dražbě. Podání čestného prohlášení je jednostranné právní jednání účastníka dražby, jehož pravdivost nemá dražebník možnost ověřit, které však, pokud není pravdivé, zakládá trestní odpovědnost toho, kdo toto prohlášení učinil.

 

Zájemce o účast na dražbě, účastník dražby či účastník, jehož totožnost byla ověřena nejsou oprávněni při účasti na elektronické dražbě používat jakékoli prostředky (hardwarové, nebo softwarové), které by mohly mít za následek jejich neoprávněné zvýhodnění oproti jiným dražitelům, popřípadě by mohly ovlivnit průběh dražeb, či samotný chod Portálu. Takové jednání může naplnit skutkovou podstatu trestného činu pletich při veřejné dražbě.

 

Užívání cookies

Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá na pevný disk uživatele Portálu a slouží nikoliv k získávání osobních údajů o uživatelích (získané informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače nebo typ použitého prohlížeče), ale k rozlišování jednotlivých uživatelů přistupujících k Portálu.

V rámci Portálu používá společnost Emet gama s.r.o. cookies za těmito účely:

 • udržení uživatelské relace; tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby administrátor byl při zobrazování webových stránek schopen rozlišit jednotlivé uživatele a zobrazit tak relevantní údaje pouze pro uživatele;
 • základní nastavení Portálu i pro nepřihlášené uživatele, ovlivňující zobrazování webových stránek dle volby uživatele (když např. uživatel zakáže zobrazování určitého grafického prvku, tyto cookies umožňují respektování takové volby uživatele) anebo zohledňující četnost či pořadí prohlížení stránek (např. při první návštěvě mohou být zobrazeny informace, které se již při příštích návštěvách nezobrazují).

Internetový portál může obsahovat taktéž cookies třetích stran, které administrátorovi slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování uživatelů na internetovém portálu.

 

Pokud si nepřejete soubory cookies přijímat, můžete v nastaveních vašeho internetového prohlížeče všechny soubory cookies z disku vašeho počítače vymazat, zablokovat jejich příjem a můžete také nastavit, abyste byli před uložením každého jednotlivého souboru na tuto skutečnost upozorněni. Se zakázanými cookies však není možné Portál využívat.

 

Soubory cookies pro on-line reklamu

Emet gama s.r.o. shromažďuje informace o Vašem používání našich stránek prostřednictvím cookies za účelem re-marketingu (při první návštěvě našich stránek máte možnost používání cookies odmítnout). Pokud takové zpracování neodmítnete, použijeme získané informace k analýze Vašeho chování na našich webových stránkách a také pro zobrazování specifické reklamy našich stránek. Věříme, že tato funkce je pro Vás prospěšná, protože vám budeme zobrazovat jen ty reklamy nebo obsah, které odpovídají vašim zájmům.

Google Analytics

Portál používá Google Analytics, což je webová analytická služba společnosti Google Inc. Kompletní informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete zde:  https://support.google.com/analytics/answer/6004245

 

 

 

VIII.

Upuštění od elektronické dražby

Dražebník je povinen upustit od dražby, a to nejpozději do jejího zahájení v případech uvedených v ustanovení § 22 ZVD (pro případ DD) nebo v případech uvedených v ustanovení § 46 ZVD (pro případ ND).

 

Dražebník rovněž upustí od dražby, pokud kdokoliv, a nemusí být v jakémkoliv vztahu k navržené dražbě, doloží, že navrhovatel není oprávněn navrhnout provedení dražby.

 

IX.

Zmaření a neplatnost elektronické dražby, opakovaná dražba

(ochrana vlastnických a jiných práv k předmětu dražby)

O zmaření dražby se jedná, pokud vydražitel neuhradil v zákonné lhůtě částku dosaženou vydražením (viz ustanovení § 24 odst. 1 ZVD (pro případ DD), respektive ustanovení § 48 odst. 1 ZVD (pro případ ND). Vydražitel, který dražbu zmařil, nenabývá předmět dražby a nesmí se zúčastnit dražby opakované. Pokud vydražitel, který dražbu zmařil, složil dražební jistotu, použije se tato na úhradu nákladů dražby zmařené a na úhradu nákladů dražby opakované, pokud se tato koná. Pokud dražební jistota složena nebyla, nebo nedostačuje na pokrytí nákladů dražby nebo dražeb, je dražebník oprávněn po vydražiteli, který způsobil zmaření dražby, chybějící částku na úhradu nákladů vymáhat.

 

Každý, do jehož práv bylo provedením dražby podstatným způsobem zasaženo, může navrhnout soudu, aby soud vyslovil neplatnost dražby, a to ve lhůtě do tří měsíců ode dne konání dražby. Po této době toto právo zaniká (jedná se o lhůtu prekluzivní).

 

Z důvodů ekonomie procesu dražeb byl zaveden institut opakovaných dražeb. Opakovanou dražbu upravuje § 25 ZVD (v případě DD), respektive § 49 ZVD (pro případ ND).

 

Smlouva o opakované dražbě může být uzavřena mezi navrhovatelem předchozí dražby a dražebníkem. Tato smlouva musí být uzavřena do 10 dnů od doručení protokolu o provedené dražbě nebo o vyrozumění o zmaření dražby. Tuto smlouvu lze uzavřít jen v případě, že vydražitel předchozí dražbu zmařil, nebo v předchozí dražbě nebyl předmět dražby vydražen. Pokud dražebník od předchozí dražby upustil, nebo pokud byla předchozí dražba prohlášena za neplatnou, nelze opakovanou dražbu provést. V případě ND ustanovení § 49 odst. 2 ZVD stanoví další podmínku, která opakovanou dražbu vylučuje.

 

X.

Protokol o provedené dražbě

Po ukončení dražby vyhotoví dražebník protokol o provedené dražbě, jehož náležitosti jsou upraveny v ust. § 27 ZVD (v případě DD), resp. v ustanovení § 50 ZVD (v případě ND). Protokol je dokumentem, v němž jsou předepsaným způsobem zaznamenány údaje o provedené dražbě a o jejích výsledcích. Protokol o provedené dražbě vyhotoví dražebník v potřebném počtu stejnopisů okamžitě po skončení dražby. V případě, že by se účastník dražby nebo jiná osoba, jejíž práva byla dražbou dotčena, rozhodl podat u soudu žalobu na neplatnost dražby, je tento protokol podkladem pro zjištění relevantních informací. Slouží také při kontrole dodržování podmínek pro organizování a provádění dražeb pracovníky živnostenských úřadů a pracovníků MMR ČR.

 

XI.

Práva a povinnosti vydražitele

Uhradí-li účastník dražby (vydražitel), jemuž byl licitátorem udělen příklep, cenu dosaženou vydražením ve lhůtě stanovené v dražební vyhlášce, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu. Neuhrazení ceny dosažené vydražením ve stanovené lhůtě má pro vydražitele následky stanovené v ZVD.

 

Dražební jistota a její příslušenství se započítá vydražiteli na cenu dosaženou vydražením. Zbývající část ceny dosažené vydražením je vydražitel povinen uhradit do lhůty uvedené v dražební vyhlášce od skončení dražby dražebníkovi. Uhradil-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu.

 

Dražebník vydá bez zbytečného odkladu vydražiteli, který nabyl vlastnictví předmětu dražby podle § 29 (DD) a podle § 53 (ND), písemné potvrzení o nabytí vlastnictví předmětu dražby. Písemné potvrzení obsahuje označení předmětu dražby, bývalého vlastníka, dražebníka a vydražitele; přílohou potvrzení o nabytí vlastnictví musí být doklad, z něhož bude zřejmé datum a způsob úhrady ceny dosažené vydražením; podpis dražebníka na potvrzení o nabytí vlastnictví musí být úředně ověřen.

 

XII.

Potvrzení o nabytí vlastnictví

K přechodu vlastnického práva k předmětu dražby na vydražitele dochází okamžikem udělení příklepu. V zájmu zabránění prodlení s úhradou ceny dosažené vydražením a následným soudním sporům stanoví ZVD zvláštní odkládací podmínku, podle které dojde k přechodu vlastnického práva na vydražitele až úhradou ceny dosažené vydražením v ZVD stanovené lhůtě (tato lhůta je uvedená v dražební vyhlášce), se zpětnou účinností k okamžiku udělení příklepu. V opačném případě k přechodu vlastnického práva nedojde, dražba je zmařena, přičemž je nerozhodné, z jakých důvodů vydražitel svou povinnost nesplnil.

 

Potvrzení o nabytí vlastnictví vydá dražebník vydražiteli, který nabyl vlastnictví podle ustanovení § 30 ZVD (dražby dobrovolné) nebo § 53 ZVD (dražby nedobrovolné), a to bez zbytečného odkladu, jakmile na vydražitele přešlo vlastnictví k předmětu dražby (tj. vydražitel zaplatil cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě).

 

Písemné potvrzení o nabytí vlastnictví obsahuje údaje stanovené v ZVD. ZVD dále stanoví, které listiny musí být přílohou Potvrzení o nabytí vlastnictví.

 

Jde-li o nemovitou věc, dražebník zašle potvrzení o nabytí vlastnictví s předepsanými náležitostmi a s ověřeným popisem dražebníka na příslušný katastrální úřad.

 

Přestože vlastnictví k předmětu dražby přechází dle ZVD již k okamžiku udělení příklepu (uhradil-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě), přesto se v případě vydražených nemovitých věcí se tato skutečnost do příslušného katastru nemovitostí zapisuje vkladem. Právní účinky vkladu v takovém případě nespočívají ve vzniku vlastnického práva (zápis nemá konstitutivní účinky), nýbrž ve vzniku ochrany již existujícího práva vůči třetím osobám (viz ustanovení § 984 OZ). Právní účinky vkladu se pak vztahují k okamžiku podání návrhu na vklad, jak vyplývá z ustanovení § 10 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále též „NKatZ“). Za vkladovou listinu se v takovém případě považuje potvrzení o nabytí vlastnictví, které musí splňovat náležitosti NKatZ. Dražebník odpovídá za obsahové náležitosti potvrzení o nabytí vlastnictví.

 

Předání předmětu dražby upravuje ZVD ve svých ustanoveních § 32 (pro případ DD), resp. § 55 (pro případ ND).

 

Nabyl-li vydražitel vlastnictví k předmětu dražby, je dražebník povinen předat vydražiteli předmět dražby a listiny, které osvědčují vlastnictví a jsou nezbytné k nakládání s předmětem dražby nebo osvědčují jiná práva vydražitele vůči předmětu dražby. Jde-li o nemovitou věc (popřípadě podnik/závod nebo jeho organizační složku), předává předmět dražby vydražiteli za účasti dražebníka bývalý vlastník.

 

ZVD stanoví, kdy postačí, aby vydražitel písemně potvrdil převzetí předmětu dražby a kdy bude nutno ohledně předání předmětu dražby sepsat Protokol o předání předmětu dražby podepsaný dražebníkem, bývalým vlastníkem a vydražitelem.

 

Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z jejího držitele na vydražitele dnem předání předmětu dražby. Pokud dojde k majetkové újmě v důsledku škody na předmětu dražby, nese ji až do předání předmětu dražby vydražiteli dražitel (zpravidla bývalý vlastník).

 

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve veřejné dražbě je vydražitel. Základem daně z nabytí nemovitých věci je cena dosažená vydražením (viz ustanovení § 17 písm. d) zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb., v platném znění).

 

Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí je poplatník povinen podat místně příslušnému správci daně nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl proveden vklad vlastnického práva k nemovité věci (viz ustanovení § 32 písm. a) zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb.).

 

XIII.

Závěrečná ustanovení

Veškerá práva a povinnosti dražebníka, účastníka dražby a dalších osob, které se budou na elektronické dražbě účastnit nebo jejichž práva budou elektronickou dražbou dotčena v těchto VOP neuvedená se řídí příslušnými ustanoveními ZVD a Vhl.

 

Dražební vyhláška může stanovit podmínky konání dražby odchylné od ustanovení těchto VOP. V takovém případě mají ustanovení obsažená v dražební vyhlášce přednost před VOP.

 

Tyto VOP, jakož i vztahy, které upravují, se řídí českým právem.

 

Společnost Emet gama s.r.o. je oprávněna tyto VOP kdykoliv změnit formou oznámení na Portálu. Účinnosti nabývají nové VOP dnem jejich zveřejnění na Portálu, nestanoví-li a společnost Emet gama s.r.o. termín pozdější. Na již probíhající dražby bude použito dosavadní znění VOP.

 

Společnost Emet gama s.r.o. ani jiný dražebník provozující Portál na základě smluvního vztahu se společností Emet gama s.r.o. negarantují rychlost připojení jednotlivých zájemců o účast na dražbě, účastníků dražby či účastníků, jejichž totožnost byla ověřena (dále též „uživatelé“) a rovněž rychlost reakce kliku zobrazeného na počítači uživatele a jeho promítnutí do systému elektronických dražeb a konkrétní dražby, jíž se uživatel účastní. Společnost Emet gama s.r.o. ani jiný dražebník provozující Portál na základě smluvního vztahu se společností Emet gama s.r.o. (dále též „jiný dražebník“) neodpovídají uživatelům za škodu, která vznikne v souvislosti s provozem Portálu. Společnost Emet gama s.r.o. ani jiný dražebník provozující Portál na základě smluvního vztahu se společností Emet gama s.r.o. zejména neodpovídají za výpadky či omezení dostupnosti telekomunikační sítě, jakož i sítě elektronických komunikací (internet), jejichž prostřednictvím se uskutečňuje přenos dat, a to jak na straně uživatele, tak na straně společnosti Emet gama s.r.o. či jiného dražebníka, popř. na straně dalších zúčastněných osob. Společnost Emet gama s.r.o. ani jiný dražebník rovněž neodpovídají za rychlost přenosu dat a též její případné snížení. Společnost Emet gama s.r.o. ani jiný dražebník nenesou odpovědnost za spolehlivost a funkčnost sítě elektronických komunikací a za chyby vzniklé v důsledku poruch či ztrát při přenosu dat.

 

Dojde-li mezi uživatelem, který je spotřebitelem ve smyslu OZ a z.č. 634/1992 Sb. a společností Emet gama s.r.o., nebo jiným dražebníkem ke sporu, má uživatel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, se v takovém případě podává na Českou obchodní inspekci, www.coi.cz. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách České obchodní inspekce.

 

Spotřebitel prohlašuje, že měl možnost se seznámit se zněním těchto VOP v dostatečném předstihu před uzavřením Smlouvy o dražbě (tj. před registrací na Portále), přičemž souhlasí s tím, aby společnost Emet gama s.r.o. nebo jiný dražebník začal poskytovat plnění dle Smlouvy o dražbě ihned po jejím uzavření (tj. po registraci na Portálu), tj. před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy o dražbě.

 

Pokud se některé ustanovení těchto VOP stane neplatné, pak týká-li se důvod neplatnosti jen takové části těchto VOP nebo Smlouvy o dražbě, kterou lze od jejich ostatního obsahu oddělit, je neplatnou jen tato část, lze-li předpokládat, že by k právnímu jednání došlo i bez neplatné části, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. Strany svým ujednáním vylučují, aby se ve vztahu vzniklému na základě těchto VOP přihlíželo k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně i v daném odvětví.

 

Osoby uzavírající smlouvy (zejména Smlouvu o dražbě) řídící se těmito VOP prohlašují, že si podrobně pročetly a seznámily se s těmito VOP, měly dostatek času, veškerá ustanovení jsou jim srozumitelná, nepožadují další vysvětlení a souhlasí s nimi.

 

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti ode dne 17.5.2023.

 

V Ostravě dne 17.5.2023

 

Za Emet gama s.r.o.                                                                                                         

Michal Poloha, jednatel